понедељак, 18. април 2016.

Прелиминарни резултати избора уџбеника за основну школу


У табелама које следе налази се извод из информационог система МПНТР о броју изабраних уџбеничких комплета, као првог избора, од стране школа,  у поступку избора уџбеника на нивоу школе за Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године. Извод је дат за сваки разред, сваки предмет, за сваки уџбенички комплет, по издавачу и ознаци уџбеничког комплета.

1. Избор уџбеника за основну школу (језик наставе: српски)

2. Избор уџбеника за предмет страни језик и за други страни језикИзвор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја