среда, 16. март 2016.

Правила такмичења "Кенгур без граница 2016"

kengur
1. Дежурни наставник треба да пази на ученике при попуњавању тестова, да не би преписивали одговоре и да се придржавају времена предвиђеног за решавање задатака. Ученици 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. разреда не смеју да седе један до другог, јер су њихови тестови истоветни (или имају велики број истих задатака), иако се рангирање ученика врши по разредима.

2. Пре почетка такмичења ученици треба да буду обавештени о следећим правилима.
  • Такмичење је појединачно.
  • Забрањено је коришћење калкулатора, рачунара, формула, књига или свезака и мобилних телефона (мобилне телефоне искључене ставити на катедру).
  • Ученик може да користи празан папир за цртање и рачунање, графитне и хемијске оловке, налив-перо, фломастер, лењир, угломер.
  • Кодне листе су јединствене и садрже простор за попуњавање одговора за 30 задатака. Ученици млађих разреда уписују одговоре само на оне задатке (са одговарајућим редним бројем) које су добили. Листе за одговоре се попуњавају искључиво плавом или црном хемиjском оловком, фломастером или налив-пером. Кодне листе попуњенe графитном оловком нећемо узети у обзир. Попуњавање кодне листе вршите на следећи начин: у ред одговарајућег задатка уписати X у квадрат из колоне за онај понуђени одговор за који такмичар мисли да је тачан. Ознака X треба да попуни квадрат, не сме да буде ни већa ни мањa од тога.
  • Одговор је нетачан ако ученик стави два X-а код истог задатка, ако користи друге ознаке, ако покуша да избрише уписани X или ако исправља коректором и другим средствима.
  • Тачни одговори за прву трећину (првих 6, 8 или 10) задатка вреде по 3 бода, за другу трећину по 4 бода, а за трећу трећину по 5 бодова. Ако ученик означи нетачан одговор, одузима му се четвртина бодова предвиђених за тај задатак, а ако не означи ниједан одговор, то решење вреди 0 бодова. Добијени збир се повећава за 30 бодова (за ученике 1. и 2. разреда основне школе за 18, а за ученике 3. и 4. разреда основне школе за 24 бода), тако да не буде ученика са негативним збиром бодова. Максималан број бодова је 150 (за 3. и 4. разред основне школе 120, а за ученике 1. и 2. разреда 90).
  •  Време предвиђено за израду задатака је 60 минута за ученике 1. и 2. разреда основних школа, 75 минута за ученике 3. и 4. разреда основних школа, а за ученике виших разреда 90 минута.
  • Своје резултате ученици ће моћи да пронађу на Интернету. Напомените да такмичари своје одговоре запишу или заокруже код текстова задатака који остају код њих, да би могли да саберу своје бодове кад решења буду објављена.  
ПОСТУПАК ТАКМИЧЕЊА


1. После обавештења о правилима можете ученицима поделити дволиснице у којима су кодне листе и признања и, на крају, листе са задацима

2. Дежурни проверава да ли је сваки ученик читко записао своје податке на кодном листу. Место за шифру оставите непопуњено. Након такмичења нема могућности за исправку.

3. Мерење времена почиње након поделе задатака, по могућности у 10.00.
    Ученици треба да буду у одговарајућим учионицама најкасније у 9.45, да би било довољно времена за припрему.

РЕШЕЊА И РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА 

1. Привремене резултате поставићемо на интернет најкасније 10.04.2016.

2. Проверу резултата можете тражити у року од недељу дана од дана објаве. Молбу за проверу треба да пошаље школа, оверену потписом и печатом, па Вас молимо да молбе шаљете само у реалним случајевима.

3. По правилима такмичења, објављивање табеле тачних одговора и задатака на интернету је забрањено пре 17. априла 2016.


Извор: Друштво математичара Србије