понедељак, 4. јун 2018.

Синоними, антоними, хомоними

СИНОНИМИ су речи различитог облика, а истог или сличног значења.

Кућа - дом, стан, дворац, колиба…
Весео - срећан, радостан, ведар, расположен…
Говорити - причати, приповедати, разговарати, беседити, казати, рећи, излагати...
Смејати се - кикотати се, осмехивати, смешкати се…

Различит облик, а исто или слично значење могу имати: именице, придеви и глаголи.

АНТОНИМИ су речи супротног значења.
Именице:                                                        Придеви:
младост – старост                                      црно – бело
срећа – туга                                                 велики – мали
љубав – мржња                                           весео – тужан
богатство – сиромаштво                            леп – ружан
слога – неслога                                           оштар – туп
тишина – бука
Глаголи:                                                           Прилози:
запамтити – заборавити                             испред – иза
ходати – стајати                                          горе – доле
говорити – ћутати
смејати се – плакати
узимала – давала
прићи – удаљити се
Супротно значење могу имати: именице, придеви, глаголи и прилози.

ХОМОНИМИ су речи истог облика, а различитог значења.

Коса је украс на глави,
Коса ред на ливади прави,
Коса је име што Коси годи,
Коса је страна којом се ходи.

Хомоними су и следеће речи:
– 
лист (лист дрвета и лист хартије);
– 
Зора (женско има и део дана);
– 
град (временска непогода и врста насеља);
– 
лак (који није тежак и средство за лакирање);
– 
срца (срце оловке и људски орган);
– 
лоза (лоза владара, нпр. лоза Немањића и винова лоза);
– 
лук (врста поврћа, оружје (лук и стрела) и обележавање дужине трајања тона у музици);– месец (небеско тело и временски период).

ДЕМУНИТИВИ су речи умањеног значења.
прст – прстић
кућа – кућица
глава – главица
дете – детенце
свеска – свешчица
АУГМЕНТАТИВИ су речи увећаног значења.
рука – ручетина
хлеб – хлепчина
капа – капетина
кућа – кућетина
птица – птичурина